V O X [ O@XT@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2020.02.12 @@13:30`

@@ | g^b Pf Qf Rf Sf TOTAL G/TOTAL

`udq`fd

g^f g^r f
P

@@j

RVPVs W QOR QPS PWR PXQ VXQ UCWOT PWX|P QRS WPP RU
Q

@ؓ@

RVPVs QS PUP PUR PVT PUP UUO UCPSW PVO|QW QQW VXU RU
R

@ߓ@v

RQQQs U PVW PUP QOS PWV VRO UCXQS PXQ|PQ QSV WSX RU
S

@؁@

RQQQs PU QOS PXR PSX PTT VOP UCSSS PVX|O QPX VUO RU
T

@@r

RQQQs QU PWO PTV PUS PSQ USR UCORR PUV|QP QPT VRS RU
U

@@uێq

RPQRs QR PTW PWX PVR QPT VRT TCXTO PUT|PO QPT VRT RU
V

@Гc@

ROQSs PU PTR PUP PTS PUR URP UCQTS PVR|QU QQR VUS RU
W

@@qq

ROQSs SO PWQ PWQ PSV PVV UWW TCSOT PTO|T PWQ UWW RU
X

@c@

QXQTs QR PUT PWV PVU PUU UXS UCPVX PVP|QR QOU VST RU
PO

@@dq

QXQTs PX PTQ PVU PSU PWX UUR UCPPX PUX|RT QOO VOU RU
PP @J@Y QWQUs SO PTX PRV PTP PVP UPW TCSOQ PTO|Q PVX UUX RU
PQ

@Γc@}

QVQVs QO PVX PVR PUV PSS UUR UCRPS PVT|PS QST WOO RU
PR

@g@L

QVQVs RT PUU PSV PPU PSV TVU TCUSO PTU|QS PXO VOT RU
PS

@c@_

QUQWs QQ PUQ QRW PWP PQX VPO UCQQU PVQ|RS QRW VUW RU
PT

@c@Mq

QTQXs RR PWQ PVS PSP PTX UTU TCUXT PTW|V QOQ UUR RU
PU

@Ж@O

QSROs QV PVR PQQ PWU PUR USS TCXWT PUU|X QQP VRO RU
PV

@c@Gj

PXRTs QV PVR PQV PTU PWQ URW TCVWV PUO|QV QPU UXO RU
PW

@с@bq

PXRTs SO PRX PWP PRP PXP USQ TCQXU PSV|S QPP UUV RU
PX

@@Îq

PVRVs SO PUW PVW PSR PVO UTX SCWPV PTO|PV PWX UUV RQ
QO

@@É

XSTs RT PPS PPO PTX PPV TOO SCRXV PRV|PR PXP USR RQ

@@@@@@@@@@@@@@@@@nCQ[@F   ߓ@v QSV@@   Γc@}  QST

@@@@@@@@@@@@@@@@nCV[Y@F   ߓ@v WSX@@   Γc@}  WOO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@