V O X [ O@UT@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2018.05.16 @@13:30`

@@ | g^b Pf Qf Rf Sf TOTAL G/TOTAL

`udq`fd

g^f g^r f
P

@ߓ@v

QVXs O PXT PXQ PTW QPO VTT SCURQ @PXR|O QSV WQV QS
Q

@c@Mq

QUPOs RP PTX PTR PVP PVU UTX RCWVU @PUP|PQ QOQ UVT QS
R

@؁@

QTPPs PS PUP QOP QWX PXT WSU SCRWU @PWQ|PW QWX WSU QS
S

@@j

QOPUs PS PVT PXX PVP PVP VPU SCRWT @PWQ|PV QQS VTV QS
T

@Γc@}

QOPUs QP PWQ QPR PVQ PWX VTU SCPUP @PVR|X QPR VTU QS
U

@ؓ@

QOPUs RR PUX PTO PWR PVX UWP RCWPT @PTW|QR PWU UXU QS
V

@@É

QOPUs RX PPW PVW PSU PTW UOO RCURQ @PTP|W PXQ UTX QS
W

@с@bq

QOPUs SO PTT PQW PVP PRW TXQ RCUQP @PTO|QP PXO USX QS
X

@Гc@

PXPVs PS PUW PUS PWR PVP UWU SCQQT @PVU|P QQP VWS QS
PO

@g@L

PWPWs RT PQP PTR PTU PWS UPS RCVUO @PTU|PU QOT UTV QS
PP

@@Îq

PWPWs SO PUO POV PRP PQV TQT RCTVV @PSX|P PWV USX QS
PQ

@c@Gj

PVPXs QR PUU PRV PRV PXX URX SCPPX @PVP|PT QSR VWR QS
PR

@@r

PVPXs QW PSS PQT QPP PTX URX RCXVW @PUT|PW QPT VPQ QS
PS

@@uێq

PUQOs RO PTU PSW PVV PTW URX RCXOX @PUQ|QP QOO VPQ QS
PT

@@qq

PUQOs RV PRV PTP PUO PTV UOT RCOUX @PTR|X PWQ UTQ QO
PU

@@dq

PUQOs RT PRO PRW PRP PSX TSW RCTWV @PSX|PP PXO UXQ QS
PV

@@Odq

PTQPs QR PSS PWX PVS PTW UUT RCXUQ @PUT|Q QOQ VVT QS
PW

@c@

PRQRs RV PVQ PRR PRT PUP UOP RCUVS @PTR|Q QOV UWX QS
PX

@Ж@O

PQQSs QT PSS PVU PTX PQS UOR RCWXW @PUQ|PO PXX UXP QS
QO

@J@Y

TRPs SO PQU PQV PUW PRP TTQ QCXVU @PQS|O PUX TTQ QS

@@@@@@@@@@@@@@@@@nCQ[@F@؁@@QWX@@ Γc@} @QPR

@@@@@@@@@@@@@@@@nCV[Y@F@؁@@WSU@@ @Odq @VVT

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@