V O X [ O@UT@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2018.08.01 @@13:30`

@@ | g^b Pf Qf Rf Sf TOTAL G/TOTAL

`udq`fd

g^f g^r f
P

@Ж@O

QUPOs PX QOV QOR PXQ PVW VWO SCOVW @PUX|QQ QOV VWO QS
Q

@@j

QQPSs T PWO QRP PWP QTT WSV SCURX @PXR|V QTT WSX QS
R

@c@Gj

QQPSs QS QQR PTW QOT PVV VUR SCOWU @PVO|U QQR VUR QS
S

@Γc@}

QPPTs QO QOP PVP QST PSW VUT SCQPR @PVT|PR QPQ VVP QS
T

@@dq

QOPUs QS PTR PTS PUO PVW UST RCXRT @PUR|QR QQQ VSO QS
U

@@É

QOPUs RQ PWP PTX PUU PVT UWP RCWRT @PTX|PX PWS UWQ QS
V

@c@Mq

QOPUs RS PSU PUW PUQ PRQ UOW RCVWP @PTV|PR PWT UVV QS
W

@@Odq

QOPUs RP PVO PTX PTV PTV USR RCVQP @PTT|P PVS USR QS
X

@@Îq

QOPUs SO PRX PQX PTX PXR UQO RCTVO @PSW|PW PXW UXW QS
PO

@ؓ@

PXPVs RP PUW PSS PVV PST URS RCWUU @PUP|Q QPQ UVX QS
PP

@@uێq

PXPVs RS PVR PTX PUW PTS UTS RCVWQ @PTV|PS QOX UVW QS
PQ

@Гc@

PWPWs QU PUT PVV QOO PTP UXR SCOPV @PUV|X QPO VSP QS
PR

@؁@

PVPXs QO PUQ PWR PRT PTX URX SCPVW @PVS|Q QPU VSW QS
PS

@@r

PVPXs QW PSV PWO QOQ PWO VOX RCXTV @PUS|QP QOQ VPR QS
PT

@c@

PUQOs RU PTR PWR PSW PUO USS RCVOO @PTS|S PWR USS QO
PU

@g@L

PUQOs SO QOP PTR PTP PRU USP RCTXV @PSX|QP QOT UTP QS
PV

@@qq

PUQOs SO PPP PTR PVS PSS TWQ RCTWQ @PSX|U QPP UVT QS
PW

@с@bq

PTQPs RV PSR PSO PSR PRS TUO RCUWU @PTR|PS PWV UVT QS
PX

@ߓ@v

PQQSs S | | B,L | | RCUTS @PWQ|PS QRR VVX QO
QO

@J@Y

SRQs SO PWU PTP PQX PSR UOX QCTOO @PQT|O PWU UOX QO

@@@@@@@@@@@@@@@@@nCQ[@F@@j@QTT@@ @dq @QQQ

@@@@@@@@@@@@@@@@nCV[Y@F@@j@WSX@@ Γc@} @VVP

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@