V O X [ O@UT@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2019.05.08 @@13:30`

@@ | g^b Pf Qf Rf Sf TOTAL G/TOTAL

`udq`fd

g^f g^r f
P

@@uێq

QUPOs QU PWQ PWV PTR PSW UVO SCOQR @PUV|PT QSP VRW QS
Q

@؁@

QTPPs QQ QPR PVO PTU PWP VQO SCPRO @PVQ|Q QPR VSP QS
R

@ؓ@

QRPRs QR PWX PWR QPX PVU VUV SCPQP @PVP|PV QPX VUV QS
S

@@dq

QPPTs RT PRQ PVX PWO PRR UQS RCVTR @PTU|X PXR UUW QS
T

@J@Y

QPPTs RX PVO PQP PVU PWQ USX RCUSO @PTP|PU PWW USX QS
U

@@j

QOPUs |P PVO QOR PUV PTT UXT SCUVR @PXS|PV QTX WXX QS
V

@Гc@

QOPUs QP PTW PUP PXX PTO UUW SCPTQ @PVR|O QQR VRT QS
W

@c@Mq

QOPUs RS PSX PUU PTU PTV UQW RCVWV @PTV|PX PXW UWU QS
X

@c@Gj

PXPVs PV QOQ PUQ PXQ PTQ VOW SCPRT @PVQ|V QOX VQW QS
PO

@@qq

PXPVs RW PTW PUQ PTQ PPV TWX RCUTQ @PTQ|S QOP UUU QS
PP

@ߓ@v

PWPWs |V PVQ PXP QRP PVU VVO SCVOV @PXU|R QRP WPS QS
PQ

@c@

PWPWs RR PTV PVR PTX PUU UTT RCWOT @PTW|PR PWP UTT QS
PR

@Γc@}

PVPXs PX PUW PST PVS PUS UTP SCQQU @PVU|Q PXX VVX QS
PS

@Ж@O

PUQOs QS PSX PXO PVT PVX UXR SCOXU @PVO|PU QOP VOV QS
PT

@@Îq

PUQOs RX PUW PSO PSW PTV UPR RCURU @PTP|PQ QPV UWP QS
PU

@с@bq

PTQPs SO PVU PPT PVX PTV UQV RCTXS @PSX|PW PWP UTT PU
PV

@g@L

PSQQs SO PRO PXP PWQ PTO UTR RCTTP @PSV|QR PXP UTR QS
PW

@@r

PRQRs RO PUP PSO PVU PRP UOW RCXOW @PUQ|QO PXP UXV QS
PX

@@É

POQUs RT PQX PTP PRW PRX TTV RCQRQ @PSO|PQ PVT URW QR
QO

@c@_

XQVs PX PSW PWT PUW PUW UUX QCWPW @PVU|Q QOS VRU PU

@@@@@@@@@@@@@@@@@nCQ[@F@@j@QTX@@ @uێq @QSP

@@@@@@@@@@@@@@@@nCV[Y@F@@j@WXX@@ Γc@} @VVX

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@