V O X [ O@ I @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2019.03.06 @@13:30`

@@ | Pf Qf Rf Sf TOTAL G/TOTAL `udq`fd g^f g^r f
D

@@c@Gj

SRPVs QOW PVO PTO PVR VOP UCXSP @PVR|QP QPU WOS SO
D

@@@j

SQPWs PXQ QSV PWO QPP WRO VCWXW @PXV|PW QSV WUW SO
R

@@Γc@}

SQPWs PXS PVQ PVP QSR VWO UCXXR @PVS|RR QSR VWO SO
S

@@Ж@O

RUQSs PSQ PUV PXP PUW UUW UCWTV @PVP|PV QQV VWX SO
T

@@c@

RUQSs QOO PVO PUO PXR VQR UCUSQ @PUU|Q QPS VSP SO
U

@@ؓ@

RTQTs PUS QOV PXQ PWX VTQ VCOOS @PVT|S QRT VVU SO
V

@@@dq

RRQVs PTO PUO PVX PUO USX UCSPV @PUO|PV QOS VSP SO
W

@@@qq@

RRQVs PWW PUQ PWV PUO UXV UCRTR @PTW|RR PXX UXV SO
X

@@ߓ@v

RQQWs QOQ PWT PWO PVO VRV VCSVQ @PWU|RQ QQQ VXQ SO
PO

@@@uێq

RQQWs PSW PST PXO PST UQW UCVVV @PUX|PV QPP VQW SO
PP

@@@r

RQQWs PVT QOO PTV PTT UWV UCVPQ @PUV|RQ QPP VVQ SO
PQ

@@J@Y

QXRPs PUT PWP PWQ PTV UWT UCPWR @PTS|QR PWV VOR SO
PR

@@c@Mq

QWRQs PSX PVQ PUT PTV USR UCQUV @PTU|QV PXX UVT SO
PS

@@g@L

QTRTs PRV PTW PTO PUU UPP UCQQV @PTT|QV PXP UWX SO
PT

@@с@bq

QTRTs PRU PSO PQU PRS TRU UCORS @PTO|RS PWO UST SO
PU

@@Гc@

QSRUs PWS PXX PXT PXO VUW TCSPQ @PUX|S QPU VUW RQ
PV

@@@Odq

QSRUs | | B,L | | TCQOX @PUQ|QT PXS VPS RQ
PW

@@@É

PWSQs PTP PTW PVW PSU URR UCPRT @PTR|PT QOU UWQ SO
PX

@@@Îq

PUSSs PSP PWQ PUR PTP URV TCWXR @PSV|PR PWR URV SO
QO

@@؁@

PTSTs QRS PVP PUP PUP VQV RCTXP @PVX|PP QRS VST QO

@@@@@@@@@@@@@@@@@nCQ[@F  @j @QSV@@   Γc@}   QSR

@@@@@@@@@@@@@@@@nCV[Y@F  @j@ WUW@@@Γc@}@VWO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@