V O X [ O@PT@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2018.06.20 @@13:30`

@ @@ | g^b Pf Qf Rf Sf TOTAL G/TOTAL

`udq`fd

g^f g^r f
P @g@L UOs RO PQP PTV QOT PUW UTP UTP PUQ|R QOT UTP S
Q

@@dq

TPs QO PRQ PXS PRS QPS UVS UVS PUW|Q QPS UVS S
R

@с@bq

TPs QT PTX PWQ PVU PTT UVQ UVQ PUW|O PWQ UVQ S
S @ߓ@v SQs |U PTT PXO QOP QRR VVX VVX PXS|R QRR VVX S
T

@@r

SQs QT PTX PWX PVQ PTR UVR UVR PUW|P PWX UVR S
U

@ؓ@

SQs QT PUX PRU QPQ PTU UVR UVR PUW|P QPQ UVR S
V

@c@Mq

SQs QX PSS PXP PSR PVU UTS UTS PUR|Q | | S
W

@@É

SQs RU PRX PUT PUV PSU UPV UPV PTS|P PUV UPV S
X

@@Îq

SQs SO PQW PVP PPS PUP TVS TVS PSR|Q PVP TVS S
PO

@c@Gj

RRs QV PUT PVO PVV PTR UUT UUT PUU|P PVV UUT S
PP

@Ж@O

RRs QV PTS PUQ PSW PVW USQ USQ PUO|Q PVW USQ S
PQ

@@Odq

RRs RR PSQ PTQ PSV PVO UPP UPP PTQ|R PVO UPP S
PR

@@j

QSs QS PVR QOQ PQR PWO UVW UVW PUX|Q QOQ UVW S
PS

@c@

QSs RS PQX PWQ PTU PUS URP URP PTV|R PWQ URP S
PT

@Гc@

QSs RT PUX PSO PVO PSV UQU UQU PTU|Q PVO UQU S
PU

@@uێq

QSs SO PRS PQW PUP PVP TXS TXS PSW|Q PVP TXS S
PV

@@qq

QSs SO PPV PRW PTW PSW TUP TUP PSO|P PTW TUP S
PW

@؁@

PTs QR PSR PVP PXX PVS UWV UWV PVP|R PXX UWV S
PX

@Γc@}

OUs RR PSV PWV PSP PTX URS URS PTW|Q PWV URS S
QO

@J@Y

OUs SO | | B, L | |   | | O

@@@@@@@@@@@@@@@@@nCQ[@F ߓ@v QRR @@dq  QPS

@@@@@@@@@@@@@@@@nCV[Y@F ߓ@v VVX @@dq  UVS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@